Politiattest


Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Ny ordning for politiattester

Det nye er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest.
Skjema får dere ved av leder i deres gruppe

Skjemaet laster du opp som vedlegg til søknaden din.
Her søker du elektronisk https://www.politi.no/tjenester/politiattest


Prosedyre for søkeprosess:
Aldersgrense for politiattester er 15 år.


Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.
I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:
Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.


Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.
Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.
Elektronisk søknad om politiattest
Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.
Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.
- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).


Trykk "Send søknad".
Teknisk informasjon
Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.
Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.


Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.


Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.
Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For deg som ikke sender elektronisk søknad:
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal du erstatte steg 2 over ved å fylle ut følgende skjema:
https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018....
Øverst i søknadsskjemaet må du sette "Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden. For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte.

Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva må legges ved søknaden?
• Bekreftelse på formål. Det skal idrettslaget gi til deg.
• Legitimasjon. Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.


Deretter følger steg 3 og 4 som beskrevet over.
Les mer om politiattest for idrettslag her
www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx